Print Friendly, PDF & Email

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip-zste.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-11-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak niektórych opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Parzydło, zste@promax.media.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 736 67 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych mieści się na ulicy Kazimierza Kantaka 6 w Ostrowie Wielkopolskim.

W 4 budynkach Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych zastosowano rozwiązania architektoniczne i techniczne umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, a w dwóch budynkach takich rozwiązań nie ma.
Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Kazimierza Kantaka 6. Do wejścia prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne chcąc dostać się do budynku proszone są o kontakt telefoniczny tel: 62 736 67 09, a następnie przemieszczenie się na tył budynku, od strony boiska szkolnego. Znajduje się tam podjazd do drzwi, które otworzy powiadomiony telefonicznie pracownik. Obok podjazdu znajdują się miejsca parkingowe. Osoby niepełnosprawne mają możliwość przemieszczenia się do głównego sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu pedagoga, gabinetu doradcy zawodowego, księgowości, gabinetu pielęgniarki, stołówki, toalety przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych, Sali sportowej, pokoju gospodarza kompleksu sportowego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. Z uwagi na bariery architektoniczne w postaci schodów osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do pozostałych części budynku, w tym na wyższe kondygnacje.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.  Zapewniona jest też bezpieczna ewakuacja.
W budynku Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU nie dysponuje pracownikiem znającym język migowy.
Na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego zarządzanego przez ZST_E CKU, a znajdującego się przy ulicy Wojska Polskiego 14a udogodnienia architektoniczne pozwalające na dostęp do środka budynków znajdują się w budynku B i kompleksie budynków A-C-E oraz D, przy czym w budynku D dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest tylko do pomieszczeń znajdujących się na poziomie parteru. W budynku D z uwagi na bariery architektoniczne nie jest zapewniony dostęp do pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu Centrum Kształcenia Zawodowego. Są to miejsca początkowe –pierwsze na parkingu CKZ, ulokowane najbliżej wjazdu.
Głównym budynkiem CKZ, w którym znajduje się sekretariat obsługujący klientów jest budynek E. Wejście do niego jest na poziomie ziemi. W holu znajduje się informacja graficzna o rozlokowaniu pomieszczeń. Z holu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obok toalety znajduje się winda, którą można się dostać na I piętro, gdzie znajduje się sekretariat oraz pomieszczenia edukacyjne.
W budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Centrum Kształcenia Zawodowego nie dysponuje pracownikiem znającym język migowy.