Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa i montaż wyposażenia pracowni urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

Print Friendly, PDF & Email

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU ogłasza przetarg na dostawę i montaż wyposażenia pracowni urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych ZSTE CKU w pawilonie przy ulicy Kantaka 6 w Ostrowie Wielkopolskim.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Wzór oferty na dostawy
Wzór umowy
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów