OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie nr 630143-N-2018 z dnia 2018-10-02 r.

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU: remont schodów wejściowych (wejście główne i
boczne) oraz remont i przebudowa sali wielofunkcyjnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Wzór oferty na roboty budowlane

Wzór umowy

SIWZ

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Przedmiar robót – remont schodów wejściowych

Przedmiar robót – remont i przebudowa sali wielofunkcyjnej