Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa i montaż wyposażenia pracowni urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

Zamówienia publiczne

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU ogłasza przetarg na dostawę i montaż wyposażenia pracowni urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych ZSTE CKU w pawilonie przy ulicy Kantaka 6 w Ostrowie Wielkopolskim.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Wzór oferty na dostawy

Wzór umowy

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów