Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa i montaż wyposażenia pracowni urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

Zamówienia publiczne

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU ogłasza przetarg na dostawę i montaż wyposażenia pracowni urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych ZSTE CKU w pawilonie przy ulicy Kantaka 6 w Ostrowie Wielkopolskim.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Wzór oferty na dostawy

Wzór umowy

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Przetarg – II etap remontu toalet

Zamówienia publiczne

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

ogłasza przetarg na

KAPITALNY REMONT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJORAZ TOALETY I UMYWALNI UCZNIÓW

W BUDYNKU GŁÓWNYM WARSZTATÓW SZKOLNYCH – ETAP II 

przy ulicyWolności 10 w Ostrowie Wielkopolskim.

NR OGŁOSZENIA: 319972-2014

DATA ZAMIESZCZENIA: 26.09.2014r.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Przedmiar robót

4. Rysunki

6. Specyfikacja techniczna

7. Wzór umowy

8. Wybór najkorzystniejszej oferty